For beboere

HUSORDENSREGLER FOR A/L OSPELIA BORETTSLAG

 § 1 Husordensreglenes hensikt er å sikre et godt bomiljø for borettshaverne.
      
Det påhviler en hver beboer å opptre på en slik måte at hun/han ikke er til sjenanse for
      andre.

§ 2 Trafikk med motorkjøretøyer på intern vei innenfor bommen skal begrenses til
       strengt nødvendig tilbringertjeneste.

§ 3 Beboerne plikter å sette seg inn i og å opplyse sine besøkende om gjeldende
      parkeringsbestemmelser.

§ 4 Ingen må hensette barnevogner, ski, kjelker/akebrett m.m. slik at dette stenger
      veien til ganger og trapper eller er til sjenanse 
for andre. Sykler skal plasseres
      i fellesboder.

§ 5 Fellesboder skal kun brukes til oppbevaring av sykler, barnevogner, kjelker,
      ski og akebrett. Det er ikke tillatt å hensette møbler, komfyrer,kjøle/fryseskap,
      Tv etc. i fellesboder

§ 6 Det er ikke tillatt å legge ut mat til dyrene på bakken da dette kan trekke rotter
      og mus til området.

§ 7 Tømming av avfall/søppel vil bli utført av ROAF.
      Tømming av avfall/søppel vil bli utført av ROAF.
      Restavfall, papp/papir og glass/metall skal sorteres og kastes i avfallsbrønnene
      på nedsiden av blokkene. Det er ikke tillatt å sette ting utenfor beholderne.

§ 8 Det skal vernes om beplantningen. Ballspill er forbudt inne på området mellom
      blokkene og skal foregå på ballplassen.

§ 9 Røyking er forbudt inne i oppgangene og i garasjeanlegget.

§ 10 Styrets godkjennelse må foreligge før man foretar ytre endringer av enhver art. 
        Det henstilles til straks å melde fra til styret om 
feil eller skade på bygninger eller
        grøntanlegg.

§ 11 Søknad om framleie av leilighet eller deler av denne skal godkjennes av styret
        før framleie kan finne sted.

§ 12 Søknad om hold av hund eller innekatt må sendes styret.
        
Det er ikke tillatt med vanlig utekatt i borettslaget. Tillatelse til hold av hund eller
        innehatt gis under forutsetning 
av at de vedtatte hunde- og katteregler undertegnes
        og overholdes. 
Ved brudd på reglene kan tillatelsen trekkes tilbake.

§ 13 Alle tilstøtende rom i leiligheten må holdes oppvarmet slik at ikke vannledningen
        fryser til.

        Hovedkranen bør stenges ved lengre fravær som ferier og lignende. Unngå å kaste
        vaskefiller, bleier og bind i toalettet. 
Dette kan medføre store utgifter.

§ 14 Det skal normalt være ro i leilighetene mellom kl. 23.00 - 06.00.
        
Støyende aktiviteter som blant annet banking, hamring og boring i vegger, gulv, tak, o.l.
        er ikke tillatt etter kl. 20.00 på vanlige dager, lørdager etter kl. 18 og ikke på
        søn- og helligdager.

§ 15 Radio/TV, musikkanlegg må ikke stå så høyt på at det er til sjenanse for naboene. 
        Musikkøvelser mellom kl. 20.00 - 07.00 er ikke tillatt. 
Styrets samtykke må innhentes før
        det kan drives musikkundervisning i leiligheten.

§ 16 Ved selskapeligheter plikter alle å ta hensyn til hverandre.

§ 17  Bruk av balkong og markplan i 1.etg:

 • Ved tørking av tøy på balkongene skal det benyttes tørkestativ som ikke rekker over kanten.
 • Det er ikke tillatt å strekke snorer foran vinduene.
 • Risting og lufting av klær, sengetøy, gulvtepper og lignende skal kun foretas på markplan.
 • Det er ikke lov til å hensette og lagre ting som rekker over kanten eller er til sjenanse for
  andre. Forsøpling er forbudt
 • Det er kun tillatt med grilling på gass eller elektrisk grill. Åpen flamme er strengt forbudt
  p.g.a. stor brannfare og røykutvikling.

§ 18 Beboerne plikter i egen oppgang følgende:

 • Å holde orden på avsatsen og i trappene og sørge for å feie og vaske etter seg hvis de søler noe.
 • Å legge til rette slik at det er lett for innleid vaskebyrå å vaske og hold rent.
 • Holde platting/trapp foran inngangen ryddig og pent
 • Snømåking av platting/trapper foran inngangsdøren.
 • Ikke å hensette private ting på fellesområder.
 • Holde ytterdøren låst om natten fra kl. 22.00.

§ 19 Bruk av garasjeanlegget   
        
I felles garasjeanlegg er det kun bil og tilbehør til bil som kan lagres. Med tilbehør til bil
        menes takgrind/skistativ/skiboks og ett sett med dekk/hjul. Dette oppbevares på eget
        ansvar og risiko. Kjøretøy eller gjenstander må ikke plasseres på en slik måte at de er
        til sjenanse eller hinder for andre. Det er ikke tillatt å utføre bilreparasjoner eller brannfarlige
        arbeider av noe slag. Oljesøl og annen lekkasje fra biler må fjernes. Det er strengt forbudt å 
        lagre brannfarlige væsker og gass i garasjeanlegget. Det er strengt forbudt å røyke eller bruke åpen
        ild i garasjeanlegget.

§ 20 Husordensreglene er en del av husleiekontrakten slik at brudd på reglene er også brudd på kontrakten.

       Husordensreglene ble endret på årsmøtet i A/L Ospelia Borettslag den 06.05.20