For beboere

Parkeringsregulering

Vaktselskapet P-service as har fått i oppgave å kontrollere parkerte kjøretøyer i området til borettslaget. Informasjon om parkeringsreglene kan du lese nederst på siden.

Styret har lagt til rette parkeringsplassene mot ballplassen for utleie til beboere i Ospelia brl. som har flere biler. Styret gjør oppmerksom på at dette kun gjelder biler med maks totalvekt på 3500 kg. Styret oppfordrer de som er interessert i å leie plass om å ta skriftlig kontakt med styret på e-post: styretospelia@getmail.no  eller legg en lapp i den hvite postkassen som henger ved oppgang 26 a. Vi trenger da opplysninger om navn, adresse, telefon og bilnr.  Prisen for en reservert parkering er pr.  i dag på kr. 250 ,- mnd. Det er begrenset med plasser slik at de med størst behov får
p-plass.

Parkeringsbestemmelser i Ospelia Borettslag

Gjesteparkering – skiltet område.

  • Parkeringsplasser for besøkende/gjester kan kun benyttes av besøkende til Ospelia Borettslag.
  • Parkeringstid maks 3 døgn, uavhengig om kjøretøyet har vært flyttet/benyttet i mellomtiden.
  • Parkering er kun tillatt med gyldig gjestekort eller er registert i "Digital gjesteparkering". 
  • Gjestekort er utstedt med andels og oppgangsnr. Gjestekortet skal legges godt synlig i kjøretøyets frontrute innen 30 min. fra ankomst til område.
  • Ved behov for gjesteparkering i over 3 døgn, må det innhentes et eget parkeringsbevis fra borettslagets styre.
  • Gjesteparkeringen er ikke tillatt brukt av: 

Beboere/leietagere eller kjøretøy som disse benytter.

Kjøretøy med totalvekt over 3500 kg.

Campingvogner og tilhengere.

Parkering forbudt.

Parkering på stikkvei inntil bygning, utenfor anvist plass for parkering og øvrige områder som ikke er regulert for parkering, er ikke tillatt.
Det er imidlertid tillatt med stans for synlig av/pålessing, maks 30 min. Ved behov for stans utover dette (håndverkere, ved flytting m.v.), må det innhentes et eget parkeringsbevis fra borettslagets styre.
Det må ikke parkeres kjøretøy slik at det er til hinder for normal ferdsel og utrykningskjøretøyer.
Det er ikke tillatt med parkering av uregistrert/avskiltet kjøretøy.

Reserverte plasser – Utleieplasser (nummererte)

Parkering for kjøretøy med leieavtale på fast plass med gyldig/synlig p-tillatelse i frontruten for kontroll.

VIKTIG: Bilfører har selv ansvar for at de er enten har registret seg i "Digital gjesteparkering" eller sørget for at parkeringsbeviset/gjestekortet alltid er synlig for kontroll. Kontrollavgift blir ikke ettergitt/slettet grunnet manglende/ikke synlig parkeringskort.

For å unngå misforståelser eller unødvendige utgifter i form av kontroll-avgifter, ber vi alle om å sette seg inn i parkeringsbestemmelsene. Området er kontrollert og skiltet etter privatrettslige regler. Parkeringsselskapets inspeksjoner utføres som stikkprøver. Brudd på parkeringsreglementet kan medføre kontrollavgift etter følgende satser:

Indre område med stans over 30 min. Kr. 600.

Beboerne selv parkerer på gjesteparkeringen Kr. 300.

Gjestene står over 3 døgn eller uten kort Kr. 600.

Eller eventuelt borttauing av kjøretøyet.

Parkeringsreglementet gjelder alle dager, hele døgnet og omfatter alle motorkjøretøyer, tilhengere med videre.

Spørsmål vedrørende kontrollavgifter eller parkeringsreguleringen skal ikke rettes til styret eller vaktmester, men til P-Service AS Tlf. 41255384

Klager på ilagt kontrollavgift skal sendes til; kundesenter@pservice.no

Eller

P-Service AS
Jerikoveien 26
1067 Oslo